Zerorh+ Z Alpha (Shiny White-Shiny White-Matt Black) / Шлем велосипедный